Første steg mot styrket kunnskap

Foto: Lawrence Hislop, Grid Arendal
Foto: Lawrence Hislop, Grid Arendal

Mandag 3. september er endelig frist for å levere tilbud i Senter for hav og Arktis’ anbudskonkurranse.

Senteret lyste i vår ut et anbud på to rapporter: en statusrapport med tittel ‘State of a sustainable blue economy in the Norwegian Arctic’, og en fremsynsstudie (‘foresight’). Målet er å kartlegge nåværende status samt utfordringene og mulighetene knyttet til den blå økonomien i nord.

Bærekraft

Bærekraftig utvikling står sentralt i begge rapportene, som skal utformes innen rammen av FNs bærekraftsmål.

Foto: Nofima

Direktør ved Senter for hav og Arktis, Jan-Gunnar Winther. Foto: Nofima

-Vi ønsker at rapportene skal beskrive sosiale, økonomiske og miljømessige aspekter ved nåværende og fremtidig næringsutvikling. Økt verdiskapning må skje på en bærekraftig måte, hvor bruk og vern av havets ressurser balanseres opp mot hverandre, sier direktør Jan-Gunnar Winther.

Rapportene skal baseres på eksisterende, relevante dokumenter, og andre studier utarbeidet innen fagfeltet. Blant eksemplene er studier fra FNs klimapanel (IPCC), det internasjonale naturpanelet (IPBES) og OECD. Også arbeid gjort av norske universiteter og institusjoner skal vektlegges.

Helhetlige analyser

Sluttproduktene blir viktige for oppfølgingen av senterets mandat og for arbeidet videre.

-Senterets nisje ligger i å sammenstille, analysere og formidle kunnskap om den blå økonomien. Forhåpentligvis gir rapportene et godt grunnlag for nettopp dette, slik at vi kan gjøre komplekse og helhetlige vurderinger også i tiden som kommer. For senteret, som ble sjøsatt sist uke, blir dette et første steg mot å styrke det nasjonale kunnskapsgrunnlaget, avslutter Winther.

September måned vil gå med til vurdering av tilbud og kontraktsforhandlinger. Prosessen forventes ferdig innen 1. oktober, og de endelige produktene skal leveres våren 2019.